مطالب نوشته شده در دسته ارزیابی نمرات

  • 123

    ارزیابی تمرین های شماره ۱و۲

    تمرین شماره یک کیفیت فایل ارائه شده کیفیت محتوا اسامی دانشجویان ID خوب خوب ع.س ۹۱۱۰۴۸۱۴۵ بد بد ا.ر ۹۱۱۰۳۲۲۷۲ متوسط متوسط ع.ب ۹۱۱۰۸۲۶۲۲ خوب خوب ا.ق خوب خوب ا.ن ۹۱۱۰۳۲۶۱۱ بد خوب د.آ خوب…